Psychologiepraktijk drs. Remko Lupker

Tel: 06-43937141 I Mail: info@psycholoogremkolupker.nlPrivacyverklaring NIP voor zelfstandig gevestigde psychologen 

Dit is de privacyverklaring van de psychologiepraktijk Remko Lupker.

Om u goed te kunnen behandelen, leg ik gegevens over u vast. Hierbij houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG wetgeving zorg ik ervoor dat uw privacy is gegarandeerd.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. Ik werk met papieren dossiers en een beveiligd e-mail account. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek en screening te doen en rapportages op te stellen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u
Kunt u als volwassene door een beperking of stoornis uw rechten niet uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens u als cliënt of patiënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt of patiënt de rechten uit.
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn