Psychologiepraktijk drs. Remko Lupker

Tel: 06-43937141 I Mail: info@psycholoogremkolupker.nlHuisregels - Psychologiepraktijk Remko Lupker
Op alle behandelingen bij Psycholoog Remko Lupker zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 • In tijd van crisis (suïcide neigingen, psychotische verschijnselen e.d.) neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts, deze kan voor u indien nodig spoedeisende zorg regelen.
 • Na elke sessie wordt er een factuur naar u gestuurd per mail, die voor de volgende sessie betaald moet zijn.
 • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
 • 24 uur of langer van tevoren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.
 • Binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen bij de patiënt in rekening worden gebracht, behalve wanneer er sprake is van een overmachtssituatie.
 • Psychologiepraktijk Remko Lupker is niet in staat om crisis zorg te leveren.
 • Vanuit het standpunt van mijn beroepsvereniging geef ik geen medische of psychologische verklaringen af aan bijvoorbeeld bedrijfsartsen, werkgevers, het UWV en juridische instanties.
 • Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
 • Psycholoog Remko Lupker heeft het recht om geen behandeltraject met u aan te gaan.
 • Heeft u klachten over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Om te beginnen raden wij u altijd aan om een gesprek aan te gaan met uw behandelend psycholoog. Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om de eventuele problemen op te lossen. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIP.E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn